Khandor

 

((Khadraj x JJ Fantasia)
5/16/2011

Pedigree